54.mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace, IČ 70940959, dále jen
„škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese sportovnimsplzen@volnycz nebo poštou na adresu 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Staniční 72, 31200. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za
účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:


jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti
přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu
na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o
mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o
zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání v mateřské škole.


Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:


 • Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 • Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 • Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 • Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)
 • Uvolnění dítěte z vyučování (školský zákon)
 • Stravování dítěte (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 • Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
 • Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 • Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 • pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
 • Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).


Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.


Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.


Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.


Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).


V Plzni 22.05.2018 Bc.Lenka Šlechtová, ředitelka